LED bilen nädip ösmeli

LED bilen ulalyň, başlalyň!

Ösmek üçin täze bolsaňyz ýa-da tejribeli weteran bolsaňyz, hemişe täze önümi nädip ulanmalydygyny bilmäge kömek edýär.Adaty lampoçka yşyklandyryşy bilen LED ulalýan çyralar bilen ösmegiň arasynda tapawutlar bar.Tapawutlary we olaryň näme üçin möhümdigini bilmek, ýapyk bagyňyzy iru-giç üstünlikli ösdürer.

Başlangyç üçin LED yşyklandyryjylarymyzyň aşagynda ösýän ösümlikler açyk ösümlikler ýaly hereket eder.Şeýle hem, HPS ösen ösümliklere garanyňda has yssy we çygly bolar.Munuň sebäbini düşündirerin.Lampalar ösümlik kesikulyny ýakyp bilýän arassa ýylylyk bolan köp infragyzyl ýagtylygy (IR) çykarýar.Netijede, ýapyk ekerançylar bu zyýany azaltmak üçin ösümlik otaglaryny has sowuk sakladylar we wagtyň geçmegi bilen “nädip ösýändigiňize” ynanýarlar.LED enjamlarymyzda artykmaç IR ýok, otaglaryňyzy has gyzdyryp, elektrik toguna has köp pul tygşytlap bilersiňiz!

Lazer termometrini HPS ulaldyp, ösümlik örtügindäki ýaprak üstündäki temperaturany ölçäp biljekdigiňizi bilýärdiňizmi we AC-iň belleneninden 10 dereje gyzgyn bolar?“LED” çyralary bilen üstünlik gazanmak üçin etmeli zadyňyz, ösümlik ýapraklarynyň hakyky temperaturasyny ölçemek, çyrany LED armatura çalşanyňyzda, ýapragyň üstki temperaturasyna ýetýänçäňiz otagyň gyzmagyna ýol beriň. we AC ýa-da tükenikli janköýerleriňizi temperaturada goýuň.Ösümlikleriňiz fotorespire we has köp iýmit maddalaryny alar we energiýa sarp etmegiňizi we energiýa tölegleriňizi azaltmak bilen köp agressiw ösüşe eýe bolarsyňyz.

VPD näme we bu meniň üçin nämäni aňladýar?

VPD bug basyşynyň defisitidir we käbirlerine gorkunç ýaly görünse-de, bu siziň temperaturanyň we çyglylygyň derejesiniň deňagramly bolmalydygyny aňladýar.Yssy howa deňagramlylygy has köp saklaýar, otag näçe ýyly bolsa, şonça-da çyglylyk saklanar we deňagramlylykda galar.Hemmämiziň bilýän we söýýän ösümlik ştamlarymyzyň köpüsiniň tropiki ýa-da ekwatorial gözbaşlary bar.Olary içerde ösdürenimizde etjek bolýan zadymyz, tebigy gurşawyny döretmekdir.VPD diagrammasyna eýermek aňsatlaşdyrýar.Diňe altyn bölüminde galyň we sanalan maslahatlara eýeriň.Içerki jaýyňyzy ösdürmegiň wagty!

1


Iş wagty: Apr-23-2022