Sorag-jogap

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Bank geçirişini, Western Union, PayPal, Karz we ş.m. kabul edýäris.Adatça 30% goýum, 70% balans.

Önüm kepilligi näme?

Kepillik 2 ýyl, adatça böleklerde näsazlyk bar bolsa, problemalary tassyklandan soň degişli çalyşmalary size howa arkaly ibereris.Kepillik ugratmak tölegi we çalyşmalar mugt.

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, harytlar üçin ýokary hilli eksport paketleri ulanylar.Şonuň üçin eltip bermek barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Harytlaryňyz barada iberiş ätiýaçlandyryşymyz bar.Goodshli harytlary ajaýyp ýagdaýda alarsyňyz.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek tölegi harytlaryňyzyň takyk agramyna görä.Adatça olary UPS, FEDEX, DHL, TNT we ş.m. ýaly howa arkaly size ýetireris, bu howpsuz we çalt.Ora-da öz iberiş kompaniýany isleýşiňiz ýaly ulanyp bilersiňiz.Size iň gowy iberiş tölegini we iberiş usulyny tapyp bileris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?